Profile Nagyung – Thành viên nhóm nhạc fromis_9

24/05/2021

Nagyung (나경) tên thật là Lee Na Gyung (이나경) sinh ngày 1 tháng 6 năm 2000. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng fromis_9 thuộc Off The…

Profile Chaeyoung – Thành viên nhóm nhạc fromis_9

24/05/2021

Chaeyoung (채영) tên thật là Lee Chae Young (이채영) sinh ngày 14 tháng 5 năm 2000. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng fromis_9 thuộc Off The…

Profile Seoyeon – Thành viên nhóm nhạc fromis_9

24/05/2021

Seoyeon (서연) tên thật là Lee Seo Yeon (이서연) sinh ngày 22 tháng 1 năm 2000. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng fromis_9 thuộc Off The…

Profile Jisun – Thành viên nhóm nhạc fromis_9

24/05/2021

Jisun (지선) tên thật là Roh Ji Sun (노지선) sinh ngày 23 tháng 11 năm 1998. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng fromis_9 thuộc Off The…

Profile Jiwon – Thành viên nhóm nhạc fromis_9

24/05/2021

Jiwon (지원) tên thật là Park Ji Won (박지원) sinh ngày 20 tháng 3 năm 1998. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng fromis_9 thuộc Off The…

Profile Gyuri – Thành viên nhóm nhạc fromis_9

24/05/2021

Gyuri (하영) tên thật là Jang Gyu Ri (장규리) sinh ngày 27 tháng 12 năm 1997. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng fromis_9 thuộc Off The…

Profile Hayoung – Thành viên nhóm nhạc fromis_9

24/05/2021

Hayoung (하영) tên thật là Song Ha Young (송하영) sinh ngày 29 tháng 9 năm 1997. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng fromis_9 thuộc Off The…

Profile Saerom – Thành viên nhóm nhạc fromis_9

24/05/2021

Saerom (새롬) tên thật là Lee Sae Rom (이새롬) sinh ngày 7 tháng 1 năm 1997. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng fromis_9 thuộc Off The…

Profile J – Thành viên nhóm nhạc STAYC

21/05/2021

J (재이) tên thật là Jang Ye Eun (장예은) sinh ngày 9 tháng 12 năm 2004. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng STAYC thuộc High Up…

Profile Yoon – Thành viên nhóm nhạc STAYC

21/05/2021

Yoon (세은) tên thật là Sim Ja Yun (심자윤) sinh ngày 14 tháng 4 năm 2004. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng STAYC thuộc High Up…

1 2 3 4 5 24